Školenia | Insl.sk

Pripravované školenia  • UPOZORNENIE!!! Školenia online formou nie sú ÚVZ SR akceptované!!Školenia v oblasti žiarenia

  • Základná odborná príprava na činnosti vedúce k ožiareniu - na získanie odbornej spôsobilosti

  • Odborná príprava na činnosti vedúce k ožiareniu - na obnovu osvedčenia odbornej spôsobilosti

  • Odborná príprava v radiačnej ochrane pri lekárskom ožiarení

  • Odborná príprava v radiačnej ochrane

  • Odborná príprava v radiačnej ochrane je v súlade s platnou legislatívou podľa zákona č. 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Školenia v oblasti hluku

  • Problematika ochrany životného prostredia a osôb pred hlukom (určené pre zodpovedných pracovníkov v priemysle)

  • Hluk v životnom prostredí z pohľadu stavebného zákona a inej legislatívy (určené pre zodpovedných pracovníkov samosprávnych orgánov)