Prašnosť | Insl.sk

Meranie pevných aerosólov v pracovnom prostredí

Odber vzoriek pevných aerosólov v pracovnom ovzduší

 • osobný

 • stacionárny

Stanovenie hmotnostnej koncentrácie pevných aerosólov PA v pracovnom ovzduší

 • lokalizácia zdrojov emisií PA

 • informácie o možnom profile koncentrácií PA

 • odhad účinnosti vetrania alebo iných technických opatrení napr. pri znižovaní prašnosti zariadenia a jeho údržbe

 • identifikácia miest a procesov so zvýšeným výskytom PA

Stanovenie expozície osôb pevnými aerosólmi pri práci

 • pre respirabilnú frakciu PA

 • pre celkovú koncentráciu PA

 • porovnanie nameraných hodnôt s limitnými hodnotami podľa platnej legislatívy

 • posúdenie možného vplyvu na zdravie a bezpečnosť pri práci

 • posúdenie rizika práce z hľadiska škodlivých účinkov PA na zdravie pracovníkov