Prašnosť | Insl.sk

Meranie pevných aerosólov v pracovnom prostredí

Odber vzoriek pevných aerosólov v pracovnom ovzduší

  • osobný

  • stacionárny

Stanovenie expozície osôb pevnými aerosólmi pri práci

  • pre respirabilnú frakciu PA

  • pre celkovú koncentráciu PA

  • porovnanie nameraných hodnôt s limitnými hodnotami podľa platnej legislatívy

  • posúdenie možného vplyvu na zdravie a bezpečnosť pri práci

  • posúdenie rizika práce z hľadiska škodlivých účinkov PA na zdravie pracovníkov